VoVxe's Podcast

Bảo hiểm thủy kích xe ô tô đừng mua nếu chưa biết.

September 02, 2021 VoVxe.com
VoVxe's Podcast
Bảo hiểm thủy kích xe ô tô đừng mua nếu chưa biết.
Show Notes

Bảo hiểm thủy kích ô tô nên mua hay không?

Giống như bảo hiển nhân thọ, bảo hiểm y tế. Thì bảo hiểm thủy kích cũng khá khó hiểu với 1 mớ điều khoản, điều kiện bảo hiểm…

Vì vậy VoV xe sẽ chia sẻ chi tiết nhất ở đây.

Để bác hiểu và có quyết định bảo vệ xế cưng của mình nhé.

Chi tiết tại : https://vovxe.com/bao-hiem-thuy-kich/

Youtube: https://cocc.me/BmprH

Tiktok: https://cocc.me/h7z7w

Âm thanh: https://may.vn/vovxe

Spotify : https://cocc.me/XiQo1